นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา สำหรับการบริหารจัดการภายในและการดำเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงฐานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ประกาศความเป็นส่วนตัว

คลิก อ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อด้านล่าง

เพื่อดูรายละเอียดหนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ส่งมอบ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการบริษัท

Top