ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

         บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัท จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษา งานทะเบียนผู้ขอรับทุนการศึกษา การปฏิบัติตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอรับทุนการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอรับทุนการศึกษา การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

2 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

           2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

           2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

           2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

           2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา เช่น แบบคำขอรับทุนการศึกษา รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ข้อมูลระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา/สาขา จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.3 รูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

3.4 ข้อมูลที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท

3.5 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ผลการศึกษาปีที่ขอรับทุนการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบยนบ้าน บัตรประจำตัวนักศึกษา หน้าบัญชีธนาคาร

3.6 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.7 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้ขอรับทุนการศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป

4.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุนจนจบการศึกษาและหลังจากจบการศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา

4.3 บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษาอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. สิทธิของผู้ขอรับทุนการศึกษา

ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษา

6.2 สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล่วนบุคคล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของผู้ขอรับทุนการศึกษา อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซค์ของบริษัท https://epg.co.th/  หรือติดต่อผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • โทร 02 383 6599

8.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • อีเมล์ dpooffice@EPG.co.th
    • โทร 02 383 6599

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564

ประกาศ ณ วันที่  29 ตุลาคม  2564

Top