ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "อีพีจี"

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ปัจจุบัน EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลาสติกที่มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
4. ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
5. ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
6. ธุรกิจร่วมทุน

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทในเครือ EPG

Top