คณะกรรมการบริษัท-new

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • และประธานกรรมการบริหาร
 • รองประธานกรรมการ 
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 • และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการ
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • กรรมการ
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
 • กรรมการ
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
 • กรรมการ
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
Top