รางวัล

รางวัล

รางวัล

ปีบัญชี 2564/2565 (เม.ย.64 – มี.ค.65)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับโล่หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม

บริษัทได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว  สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน

บริษัทได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

บริษัท ได้รับ “Certificate for excellence in investor relations” ในงานประกาศผลรางวัล IR Magazine Awards – South East Asia 2021 จากนิตยสาร IR Magazine

บริษัท ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณรับรองการเป็นองค์กรต้นแบบภายใต้โครงการ Mindfulness in Organization (MIO) จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ สสส.  เพื่อแสดงให้เห็นว่า EPG มุ่งมั่นสร้างองค์กรคนดีที่มีสติ และพัฒนาให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้พนักงาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

Aeroflex

กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟลกซ์

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองฉลากคาร์บอนนิวทรัล ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงานสัมมนาวิชาการ Sustainable Eco Building (Toward The Innovation For Sustainable Urbanization)  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล และ เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับ ใบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับ Singapore Green Building Product Certificate จาก Singapore Green Building Council

Aeroklas

กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2021) จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

EPP

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับ โล่เกียรติคุณสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น ปี 2564

Top