รางวัล

รางวัล

รางวัล

ปีบัญชี 2565/2566 (เม.ย.65 – มี.ค.66)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2565 จัดโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยอสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน

5. บริษัทได้รับ “Certificate for excellence in investor relations; ESG Materiality Reporting (Small Cap) category จัดโดย นิตยสาร IR Magazine

Aeroflex

กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟลกซ์

1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล และ เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Awards 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ใบรับรองฉลากคาร์บอนนิวทรัล ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

5. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ใบรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

6. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ใบรับรองฉลากเศรษฐกิจหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ Circular Mark จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

7. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินของสิงคโปร์โครงการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารสีเขียว ในระดับ Excellent จัดโดย สถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council)

Aeroklas

กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส

1. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรอง FORD Q1 โดย Ford Motor Company (Thailand) Limited

2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Supplier Kaizen Excellence 2022 C&A Supplier Performance Award จัดโดย Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

3. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล และ เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุุมชนอย่างยั่่งยืน (CSR-DIW Continuous Awards ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย กระทรวงแรงงาน

5. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการประเมิน ความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย ด้วยชุดดัชนี Thailand i4.0 Index จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

EPP

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

1. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล และ เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Top