ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

( สำหรับผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ )

         บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์ ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในการขึ้นทะเบียน การจัดซื้อ จัดจ้างและ/หรือบริการ

1.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้บริการ ตรวจรับสินค้า ตรวจรับงาน และ/หรือชำระค่าสินค้า เป็นต้น

1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการจัดซื้อและ/หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ

1.4 การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต 

1.5 เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

1.7 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ซื้อขายสินค้า หรือให้บริการใดๆ กับบริษัท เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและ/หรือบริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้า ประวัติการขายหรือให้บริการ ข้อมูลการส่งมอบหรือให้บริการ เป็นต้น

3.4 บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัท เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ จัดส่งสินค้าหรือให้บริการภายในบริษัท

3.5 กรณีที่ติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนตัว ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย หมายเลขและข้อมูลบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง และข้อมูลการติดต่อ

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ

3.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.8 ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท

3.9 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ

3.10 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

3.11 ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านทาง CCTV ตามระบบการรักษาความปลอดภัย

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป

4.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบตลอดระยะเวลาที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือให้บริการและเมื่อไม่มีการจัดซื้อหรือให้บริการไม่เกินสิบปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ

4.3 บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการกับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อจัดซื้อ จัดจ้าง หรือบริการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. สิทธิของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ

ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ

6.2 สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

         เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซค์ของบริษัท https://epg.co.th/  หรือติดต่อผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทาน

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • โทร 02 383 6599

8.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • อีเมล์ dpooffice@EPG.co.th
    • โทร 02 383 6599

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564

ประกาศ ณ วันที่  29 ตุลาคม  2564

Top