สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกเติบโตประมาณร้อยละ 3.4 แม้ว่าหลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID – 19 แต่ทั่วโลกเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งปัญหาความขัดแย้งด้าน ภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาวิกฤตพลังงาน และ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมานับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในฐานะคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทย่อย และ สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ในปีบัญชี 2565/2566 (เม.ย.65 – มี.ค.66) บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน ดังนี้

  1. สร้างการเติบโตแบบ Organic Growth: ธุรกิจหลักของบริษัทมีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น สามารถสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี Product New S-Curve ได้แก่ Ultra Low Temperature Insulation/ ฉนวนหุ้มท่อลม (Air Ducting System Insulation)/ บันไดข้างรถกระบะ รุ่นใหม่ (Side Step) และ หลังคาครอบกระบะ รุ่นใหม่ (Canopy)/ บรรจุภัณฑ์กล่องใส่อาหารเพื่อทดแทนโฟม เป็นต้น อีกทั้ง ดำเนินการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
  2. สร้างการเติบโตแบบ Inorganic Growth: ในปีบัญชีนี้บริษัทย่อย Aeroklas Australia Pty.Ltd. ออสเตรเลีย ได้ซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty.Ltd. ออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์กลุ่ม Suspension products ภายใต้แบรนด์ “Tough Dog” เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า อีกทั้งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ดีในด้านคุณภาพสินค้า
  3. จัดสรรงบประมาณลงทุนในธุรกิจวิจัย เพื่อรองรับการสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต.
  4. ตั้งเป้าหมายระยะยาว ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “net zero” ภายในปี 2585 โดยในปีบัญชีนี้ บริษัทย่อยดำเนินการติดตั้ง Solar Roof top ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 18 MW เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี

สำหรับผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565/2566 (เม.ย.65 – มี.ค.66) มีรายได้จากการขายรวม 12,083.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ มีกำไรสุทธิรวม 1,081.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ยอดขายเติบโตดีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้กลยุทธ์สร้างการเติบโต โดยนำสินค้าใหม่เจาะกลุ่มตลาดใหม่ (Market Diversification) ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดี

สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์เติบโตได้ดีตามกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจในออสเตรเลียยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย แม้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักในออสเตรเลีย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยอดขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารชะลอตัวลง แต่บรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยน้ำดื่มเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับกลยุทธ์และกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565/2566 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 392 ล้านบาท หากรวมทั้งปีจะมีการจ่ายปันผลรวม 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.1 ของผลกำไรสุทธิ (Payout ratio)

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative Innovation Organization)

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริมการสร้างสังคมนวัตกรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปีบัญชี 2565/2566 บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านนวัตกรรม โดยมีภาระกิจหลักในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยในปีนี้จึงมีการจัดการแข่งขันนวัตกรรมในธีม “Circular Economy Kaizen XBU Contest 2022” โดยมีผู้เข้าประกวดรวม 23 กลุ่ม มีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 10 กลุ่ม สำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยส่งผลให้เกิดสินค้านวัตกรรมและได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน 7 สิทธิบัตร นอกจากนี้ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC) ได้ติดตั้งเครื่อง SLA 3D printer ซึ่งมีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมแบบวิศวกรรมก้าวกระโดด (Fast Forward Engineering) เพื่อสร้างต้นแบบที่มีขนาดใหญ่และมีความแม่นยำสูง และ EIC ได้รับการประกาศจากอธิบดีสรรพากร ให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้ว่าจ้าง EIC สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีรายจ่ายทางภาษี 2 เท่าสำหรับค่าจ้างในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้

การทำธุรกิจในตลาดโลก (Global Market)

ธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการสร้างการเติบโต ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น เติบโตได้ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลาดในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางยอดขายเริ่มกลับมาแล้ว ส่วนในยุโรปยังชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในออสเตรเลีย เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา แบรนด์ TJM ได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี เพื่อฉลองความสำเร็จในธุรกิจ และ เพื่อแสดงความขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และ ผู้มีอุปการคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ TJM สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตแบบ Inorganic Growth ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd 4 ออสเตรเลีย ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2565/2566 เป็นต้นไป

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (To create Sustainable Growth)

การเติบโตของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นคงของเครือข่ายธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้ในปีบัญชี 2565/2566

  • บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2565 โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
  • บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
  • บริษัทได้รับ Certificate for excellence in investor relations; ESG Materiality Reporting (Small Cap) category จากนิตยสาร IR Magazine

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนในทุกๆ ด้านที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการ)

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
(รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Top