สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

         การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์สูงขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

         ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีบัญชีนี้ ในฐานะคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร โดยในปีบัญชี 2564/2565 มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้

1)   สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท สร้างสรรค์สินค้าตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมกับบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์ “Capacities Driven”

2)   ขยายตลาดในต่างประเทศให้สอดรับกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

3)   ดำเนินตามนโยบาย “USE” (U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน) ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชี 2564/2565 มีรายได้จากการขายรวม 11,739.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 และมีกำไรสุทธิรวม 1,602.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากทั้ง 3 ธุรกิจหลัก โดยธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังการเร่งฉีดวัคซีน และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ส่วนยอดขายในประเทศเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์เติบโตได้ดีตามกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าช่วงครึ่งหลังของปีบัญชี 2564/2565 ธุรกิจในออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และความล่าช้าจากการส่งมอบรถยนต์ใหม่เนื่องจากชิปขาดแคลน (Semiconductor Shortage) สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยอดขายปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหาร เนื่องจากผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ (New Normal) นิยมสั่งอาหารแบบจัดส่งถึงที่ (Delivery) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยกดดันการดำเนินงาน อาทิ ราคาวัตถุดิบกลุ่มปิโตรเคมีบางประเภทปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าขนส่งที่ราคาสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้ติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

         ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564/2565 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 392 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564/2565 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 532 ล้านบาท หากรวมทั้งปีจะมีการจ่ายปันผลรวม 924 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของผลกำไรสุทธิ (Payout ratio)

 

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative Innovation Organization)

          บริษัทตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เติบโตอย่างยั่งยืนและอยู่ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในภาวะซึ่งขาดแคลนเตียงผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทและบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้นำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ออกแบบ และทดสอบสำเร็จภายใน 2 สัปดาห์ จนสามารถผลิตสินค้านวัตกรรมยามฉุกเฉิน “เตียงสนามแอร์โรคลาส” เตียงพลาสติกเพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม (Field hospital Bed) สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย ไม่มีปัญหาการสะสมของเชื้อโรคเมื่อต้องใช้ซ้ำ ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก กลุ่มผู้ผลิตชุดเครื่องนอน กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกลุ่มขนส่ง จึงทำให้สามารถส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” เพื่อช่วยเหลือสังคมกว่า 6,324 เตียง รวมมูลค่า 18,972,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยต่างๆ รวม 116 แห่ง ทั่วประเทศ

การทำธุรกิจในตลาดโลก (Global Market)

          การลงทุนในต่างประเทศของ Aeroflex USA Inc. สหรัฐอเมริกา เพื่อขยายกำลังการผลิตนั้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้ง ทำให้สามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature Insulation ได้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย TJM Products Pty.Ltd. (TJM) ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ TJM Hobart, Tasmania และ Epping, Victoria ทำให้ปัจจุบัน TJM มีสาขาในออสเตรเลีย รวม 6 แห่ง สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด ร่วมลงทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้า ATD Alliance (Pty) Ltd แอฟริกาใต้ เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ และ Aeroklas Australia Pty. Ltd. จัดตั้งบริษัทย่อย Aeroklas Europe BV เนเธอร์แลนด์ เพื่อดำเนินกิจการให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ในยุโรปในรูปแบบ OEM และ After Market

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (To create Sustainable Growth)

        การเติบโตของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นคงของเครือข่ายธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจส่งผลให้ในปีบัญชี 2564/2565

    • บริษัทได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    • ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน
    • ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
    • ได้รับโล่หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงหลัก
    • ธรรมาภิบาล บริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม                                  

        ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนในทุกๆ ด้านที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการ)

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
(รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Top