ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

สำหรับลูกค้า

         บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัท จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท

1.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ การทำสัญญาในการซื้อขาย และ/หรือชำระค่าสินค้า เป็นต้น

1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการซื้อขายและ/หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ

1.4 การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ซื้อ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต 

1.5 เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.6 เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท เช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การออกบูธ และกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

1.7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

1.8 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัท เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้าที่ซื้อ ประวัติการซื้อ ข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า เป็นต้น

3.3 บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัทกรณีเข้าชม ซื้อและ/หรือรับสินค้าด้วยตนเองภายในบริษัท

3.4 ข้อมูลในการแสดงตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขและข้อมูลบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับบางกรณี

3.5 ข้อมูลทางการเงิน การชำระค่าสินค้า และ/หรือเครดิต เป็นต้น

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ และข้อมูลในการแพ้อาหารกรณีเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า เป็นต้น

3.7 กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมสถานที่ใดๆ ของบริษัททั้งภายในพื้นที่บริษัท และนอกพื้นที่บริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ภาพถ่ายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวขณะร่วมกิจกรรม ข้อมูลการรับรางวัล เป็นต้น

3.8 ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.9 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.10 ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท

3.11 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ

3.12 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป

4.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายและเมื่อไม่มีการซื้อขายไม่เกินห้าปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

4.3 บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลูกค้ากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อซื้อขายตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. สิทธิของลูกค้า

ลูกค้าจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.2 สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

         ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

         เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

           หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซค์ของบริษัท https://epg.co.th/  หรือติดต่อผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ฝ่ายขายและการตลาด

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • โทร 02 383 6599

8.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

    • เลขที่ 770 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทราปราการ  10270
    • อีเมล์ dpooffice@EPG.co.th
    • โทร 02 383 6599

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564

ประกาศ ณ วันที่  29 ตุลาคม  2564

Top