ธุรกิจร่วมทุน

ธุรกิจร่วมทุน

ธุรกิจร่วมทุนโดยการลงทุนในบริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

“ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)” (SRK-ER)

การลงทุนในบริษัทซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับธุรกิจผลิตยางกันสะเทือน ฉนวนกันเสียงในเครื่องยนต์ และสายส่งน้ำมันในรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจยางกันสะเทือนและสายส่งน้ำมันในรถยนต์และจักรยานยนต์ บริษัทมีรายได้จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มบริษัทซูมิโตโม ริโก จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์รายใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยางหุ้มเครื่องยนต์เพื่อกันเสียง และท่อส่งน้ำมันสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกทุกรายที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER บริษัทถือหุ้นสามัญใน ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจาก บริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัดถือหุ้นบุริมสิทธิ อีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของบริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อยกว่าร้อยละ 81

ผลิตภัณฑ์ของซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศเป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือ มีการจำหน่ายให้แก่ บริษัทในกลุ่มซูมิโตโม ริโก จำกัด และบริษัทรถยนต์ในส่วนอื่นของโลก โดยผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโรงงานของตัวเองจำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม IPP อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

“ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์” (ZAP)

การลงทุนในบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ โดยกว่าร้อยละ 70 จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อนำไปผลิตเป็นยางกันสะเทือน หรือ ยางขอบกระจกและประตูรถยนต์หรือชิ้นส่วนยางอื่นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโรงงานของตัวเองจำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม IPP อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้ผลิตยางผสมและยางสังเคราะห์รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.0 ของบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ส่วนมากจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Top