หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

EPG

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูปโพลิเมอร์ และพลาสติก (Polymer and Plastic Converter) โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก ผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน

EPG

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปรัชญา

“รับจากสังคม คืนสู่สังคม”

กลุ่มบริษัท EPG มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
หรือ CREATIVE INNOVATION ORGANIZATION

Mission

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกชั้นนำของโลก หรือ WORLD-CLASS INNOVATIVE POLYMER AND PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURE

Top