EPG ได้รับ “Certificate for excellence in investor relations”

เมื่อ 7 ธันวาคม 2564 EPG ได้รับ “Certificate for excellence in investor relations” ในงานประกาศผลรางวัล IR Magazine Awards – South East Asia 2021 จากนิตยสาร IR Magazine
งานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony
(IR Magazine ภายใต้ IR Media Group สื่อธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านนิตยสาร เว็บไซต์ งานกิจกรรม และการวิจัย ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 30 ปี)

Top