EPG รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Top