EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “ค่ายวัยใส ใจบริสุทธิ์”

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “ค่ายวัยใส ใจบริสุทธิ์” โดยพระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธี พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส และพระธรรมวิทยากร ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม ให้แก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ

 

Top