ภาพรับรางวัลสตรีดีเด่นวันที่ 5 มิ.ย.57

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม สตาร์ จ.ระยอง กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง ได้พิจารณา มอบรางวัลสตรีดีเด่น ประเภทรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ผู้ได้รับรางวัล จาก บ.แอร์โคลาส จำกัด คือ

  น.ส.ประไพ บุบผาชาติ สาขาสตรีนักบริหารเอกชนดีเด่น ประเภทรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  น.ส.ฉัตรชนก สินธนธำรง สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการเอกชนดีเด่น ประเภทชมเชย ระดับประเทศ
ซึ่งรางวัลนี้ต่อยอดจากการรับโล่ห์ สตรีดีเด่น ของ จ.ระยอง ( ระดับจังหวัด )
Top