EPP รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (EPG) รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติฯ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ อนึ่งโครงการ CAC เป็นโครงการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการต่อต้านทุจริต ทางโครงการฯ มีกระบวนการให้การรับรองบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบภายนอกตามแนวนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตของ CAC ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วทั้งสิ้นจำนวน 177 บริษัท โดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านการรับรองในครั้งนี้

 

Top