EPG ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมีจริยธรรม และตรวจสอบได้ของบริษัท

Top