EPG ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
อนึ่งข้อมูลผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2563 เป็นการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนไทยรวม 692 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยที่ 83% สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 และพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

Top