EPG รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน “SET Awards 2020”

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้ารับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2020” โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     งาน “SET Awards 2020” จัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน และองค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน สำหรับรางวัล Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ พิจารณาจากการสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล EPG ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards และจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Top