EPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้ารับโล่หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในรูปแบบ Virtual Ceremony เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทที่มีรายชื่อในหุ้นยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม

Top