EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2567

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อสร้างสรรค์ความยั่งยืนมุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับแนวคิดการสร้างเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) และเตรียม ความพร้อมให้กับพนักงานในองค์กร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Nikko Hotel Amata จ.ชลบุรี.

Top