EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2563

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การนำทีมสู่ชัยชนะตามวิถีแห่ง… EPG: LIVE C” ให้แก่พนักงานในระดับจัดการของ EPG และบริษัทย่อย พร้อมชี้แจงนโยบายในการดำเนินงานและรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Top