แอร์โรเฟลกซ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (Environmental Product Declaration : EPD) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ ฯ  โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (V Green) คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

Top