แอร์โรเฟลกซ์ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน / AEROFLEX received the Honorable Certificate of Environmental Circular Product Labels

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2565  คุณเนาวรัตน์   วิทูรปกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ( CIRCULAR MARK )  จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ ฯ  โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( V Green ) คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็น 1 ใน 30 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

On May 9, 2020, Miss Naowarat  Vitoorapakorn, Deputy Managing Director of Aeroflex Co., Ltd. received the Honorable Certificate of Environmental Circular Product Labels (CIRCULAR MARK) from Thailand Environment Institute, Ministry of Industry of Thailand  and Federation of Thai Industries at The Sukosol Hotel Bangkok. The Center of Expertise in Environmentally Friendly Business Strategy (V GREEN), Faculty of Environment, Kasetsart University is the consultant for Aeroflex Co., Ltd. in this entire project. Aeroflex Co., Ltd. is one of the first 30 companies in Thailand to be certified.

Top