ร่วมสร้าง ”ภูมิคุ้มกันหมู่” ต่อต้าน โควิด-19

ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จึงประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม  2564  ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังร่วมบริจาควัคซีนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 10% จากยอดการจองเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน  แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นโดยลำดับ

Top