ผู้แทนคณะผู้บริหาร EPG เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้แทนคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เมื่อ 27  มกราคม  2559

 

Top