บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG ขอน้อมส่งบุญการจัดอบรมปฏิบัติธรรมแด่พี่ๆน้องๆญาติธรรมได้ร่วมโมทนาบุญ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  และครอบครัว ” วิทูรปกรณ์ “จัดการอบรมหลักสูตร “ลองดู” โดยพอจ.นวลจันทร์ กิตติปัญโญและคณะ ให้แก่ ญาติมิตร พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน ๑๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กย. ๒๕๕๙ ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

 

Top