บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน” โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน”  โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล ให้แก่ พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน 126 คน ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 2560 ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

 

Top