บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “คำตอบสุดท้ายของชีวิต” โดย วิทยากรทีมงานปฏิจจสมุปบาท (พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส) จ.พิจิตร

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “คำตอบสุดท้ายของชีวิต”  โดย วิทยากรทีมงานปฏิจจสมุปบาท (พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส)  จ.พิจิตร ให้แก่ พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2560 ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

 

Top