ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง รับโล่เกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท EPG เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จาก รศ.ดร.ศักรินทร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้มีอุปการคุณเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

Top