จัดอบรมหลักสูตร “มัคคานุคา พื้นฐาน”

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเจ้าภาพร่วม จัดอบรมหลักสูตร “มัคคานุคาพื้นฐาน” เพื่อเรียนรู้การสร้างสติ และฝึกวิปัสสนา โดย วิปัสสนาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ให้แก่ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม รวม 110 คน ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 11-13 พฤษภาคม 2561

 

Top