บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “คำตอบสุดท้ายของชีวิต” โดย วิทยากรทีมงานปฏิจจสมุปบาท (พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส) จ.พิจิตร

The Eastern Polymer Group (EPG) and Vitoorapakorn family co-hosting held Dharma practitioner class under the topic of ” Life Final Answer”, the event is led by the team of Paticcasamuppada Institute (Pra Ajahn Amnart Opaso) from Phichit Province to the employee and interested individual of the total of 70 persons during 12-14 of May 2017 at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan

 

Top