รางวัล

the best fake rolex in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..

sell replica rolex at competitive prices online.
replica watch looks exactly as a genuine.

on the contrary, cheap orologi replica under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built.

raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit fake rolex.
รางวัล

2562/2563

Aeroflex

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลและเกียรติบัตรโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 2. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา Aero-Roof ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 4. รางวัลและเกียรติบัตรรับรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการต่อสังคม


Aeroklas

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จากกระทรวงสาธารณสุข
EPP

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลและเกียรติบัตรรับรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการต่อสังคม


2561/2562

Aeroflex

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยเข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)


 2. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน/เย็น Aeroflex ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 3. โล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มคุณค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ


 4. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2561 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Aeroklas

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top supplier Award 2018 จากบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (จำกัด) จากกระเป็นผู้ผลิตที่ศักยภาพสูงทางด้าน การบริหารจัดการต้นทุน การจัดส่ง และ การให้บริการ


EPP

โล่รับรอง CSR-DIW AWARD 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม

2560/2561

- บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2560 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)

 

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2017 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2560 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ กรณีศึกษายอดเยี่ยม โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2559/2560

 1. บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
  1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand)
  2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
  3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 2. บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding innovative company จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ในงาน SET Awards 2016 โดยผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
 3. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2016 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
 5. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น จากกรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 6. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2559

 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด ได้รับรางวัล The Business of The Year Award ซึ่งแสดงถึงบริษัทที่ทำคุณประโยชน์ โดยช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ Sweetwater เรื่องการจัดงานเทศกาล Muscadine ของชุมชน และเป็นแกนนำเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาและแนวทางการเติบโตของชุมชน โดย Jerry Santell กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก สมาคมหอการค้า Monroe County สหรัฐอเมริกา
 2. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

2558

 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 รับรองโดย TUV NORD
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการ จัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 รับรองโดย Bureau Veritas
 3. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ISO / TS 16949 : 2009 รับรองโดย Bureau Veritas
 4. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 5. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ในกลุ่มประเภทที่ (2) บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก
 6. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 โดย คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากสมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก