บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลบริษัท

the best fake rolex in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..

sell replica rolex at competitive prices online.
replica watch looks exactly as a genuine.

on the contrary, cheap orologi replica under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built.

raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit fake rolex.
ข้อมูลบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "อีพีจี"

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ปัจจุบัน EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลาสติกที่มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่

  • 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
  • 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์
  • 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • 4. ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
  • 5. ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  • 6. ธุรกิจร่วมทุน