รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2560 > Eastern Polypack Company Limited
News & Activities
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน  2560

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2"

ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2560

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 17 กันยายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1.คุณรัชฎากรณ์ จันทร์แดง จ.นครศรีธรรมราช  / ร้าน เรืองแสง จ.นครศรีธรรมราช                             
2.คุณภาพอักษร ศรีวิชัย จ.ลำปาง                 / ร้าน รุ่งกิจ จ.ลำปาง
                                                     
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 20  วันที่ 17 กันยายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล
1 ด.ญ. ธนวรรณ จันเรืองเดช            จ.เพชรบุรี 
2 คุณณฐวัฒน์ ตวงทองวัฒนา           จ.ยะลา                                                                   
3 คุณคมกริช คำประเทือง                จ.กาฬสินธุ์ 
4 คุณไพโรจน์ ภูมิ                          จ.ตาก  
5 ด.ญ. วรพิชชา เอี่ยวสานุรักษ์         จ.นครศรีธรรมราช 
6 คุณนันท์นภัส จันทร์ตรี                 จ.สมุทรสงคราม 
 7 คุณณัฐดนัย เนื่องนาคา               จ.พระนครศรีอยุธยา 
8 คุณสุภาพร ทรัพย์สินเพิ่มทวี          จ.เชียงใหม่  
9 คุณศิริวรรณ มาประกอบ               จ.ประจวบคิรีขันธ์ 
10 คุณเจริญ รินทร์ตุ้ย                    จ.ลำพูน
11 คุณอังคณา มาลารัตน์                จ.สุราษฎร์ธานี 
12 คุณจำรัส พิมพ์หนู                     จ.นครสวรรค์  
รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 10 กันยายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณปารณีย์ สินปรุ                                  / ร้าน สุนิษา  จ.นครราชสีมา
2 คุณธิดารัตน์ สังข์ทอง                             / ร้าน ตุ๊กติ๊กชานมไข่มุก จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 20  วันที่ 10 กันยายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล
1 คุณอังคณา อนุเทพ                     จ.เพรชบุรี 
2 คุณพรชนก ลิ้มสว่างวงศ์               จ.ร้อยเอ็ด 
3 คุณน้ำเพ็ชร บุญสมทบ                 จ.ชลบุรี 
4 คุณศิวาลัย อ่อนสะอาด                 จ.อุทัยธานี 
5 คุณประสิทธิ์ ทับไพรเวช               จ.จันทบุรี 
6 คุณภัสราภรณ์ เปี่ยมช่วย               จ.พัทลุง  
7 คุณพิริยาภรณ์ ทิมเทศ                 จ.ภูเก็ต  
8 คุณณิชนันท์ พีระเชื้อ                   จ.ลำปาง 
9 คุณพิมญาดา ไชยเสนา                จ.สิงห์บุรี  
10 คุณอนันต์ อำไพชัยโชค             จ.สงขลา 
11 คุณกรวรรณ งามวงษ์                 จ.สุโขทัย 
12 คุณชลอศักดิ์ สนงูเหลือม           จ.นครราชสีมา 
รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 3 กันยายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณเฉลิมพร เขียวพันธ์                          / ร้าน ทวีสินพลาสติก จ.สุราษฎร์ธานี
2 คุณศิวาพร สันติกัลญาณวัตร  จ.เชียงราย   / ร้าน สมชายอิทธิจินดา จ.กรุงเทพฯ
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 21  วันที่ 3 กันยนยน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล

1 คุณศรีประภา สุทธิบัญชากุล           จ.ภูเก็ต   

2 คุณภูกิจ สุวีร์เขตร                       จ.สระบุรี 

3 คุณตะวัน เอมรัฐ                         จ.สิงห์บุรี 

4 คุณสว่าง พูลทวี                         จ.ลพบุรี 

5 คุณพยอม แจ่มจันโน                   จ.สุราษฎร์ธานี 

6 คุณบุญยิ่ง ดีพิจารณ์                    จ.นครสวรรค์ 

 7 คุณปราณี เงินท้วม                     จ.ชลบุรี 

8 คุณวัฒนชัย เสือคุ้ม                     จ.กำแพงเพชร 

9 คุณอทิตยา จิตต์ซื่อ                    จ.อุตรดิตถ์ 

10 คุณสุนีย์ เกลียวบุตร                   จ.กระบี่  

11 คุณวิไลวรรณ บุญอภัย                จ.ขอนแก่น 

12 คุณทิพยาภรณ์ ชาจันทึก             จ.ราชบุรี  

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณชลิตา ถาวรชาติ จ.กาฬสินธุ์              / ร้าน ก.แก้ว  จ.ขอนแก่น
2 คุณสุภาพร วุฒิเดช                              / ร้าน เฮียงพาณิชย์ จ.นครนายก
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 20  วันที่ 27 สิงหาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล
1 คุณภัณฑิลา ไชยลังกา                จ.เชียงราย 
2 คุณบันลือศักดิ์ ศรีเดช                  จ.อุทัยธานี 
3 คุณอัญชลี ฉิมอ่อน                      จ.สุราษฎร์ธานี 
4 คุณสรายุทธ อรบุตร                     จ.อุบลราชธานี 
5 คุณจำลอง อ่อนเนื่อง                   จ.ตาก                        
6 คุณพรนิภา วิละชาญ                    จ.เชียงใหม่  
7 คุณสมศรี สำเร็จวิทย์                   จ.มหาสารคาม  
8 คุณพรทิพย์ ทุมมา                      จ.ร้อยเอ็ด 
9 คุณบัวลอย มรรดิ                        จ.เชียงราย
10 คุณนงลักษณ์ เจี้ยงกลับ             จ.พัทลุง  
11 คุณอเนก จันสนิท                     จ.ขอนแก่น
12 คุณกณิศ อินต๊ะอ้าย                   จ.จันทบุรี  

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท

1 คุณพิชชาภรณ์ ปริพล  จ.นครปฐม           / ร้าน พีพี พัฒน์ 
2 คุณโชภร ดวงมาลา จ.ชลบุรี                   / ร้าน นภา พลาสติก 
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 19  วันที่ 20 สิงหาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล
1 คุณธัญสุดา ไชยมงคล                 จ.พะเยา    
2 คุณฐิติมา ชูหา                           จ.สระบุรี 
3 คุณขวัญฤทัย ดนตรี                     จ.เชียงใหม่      
4 คุณอัศวิน ศรีภักดี                        จ.ศรีสะเกษ                    
5 คุณยุพา เพ่งพิศ                          จ.เพชรบูรณ์ 
6 คุณมนเทียน ศรีคง                      จ.พิษณุโลก         
7 คุณธัญญ์นภัส วีรแสงรัศมีกุล          จ.สมุทรปราการ 
8 คุณเสาวลัษณ์ เถาสม                   จ.เชียงใหม่           
9 คุณศิรปภา นันทกิจ                     จ.อุบลราชธานี                          
10 คุณนริสา ศรีฟัก                        จ.ตรัง                                  
11 คุณคำหน้อย ปินตา                    จ.เชียงใหม่ 
12 คุณเบญญาภา พงศาเสาวภาคย์    จ.เชียงใหม่  
รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 น.ส.ผริตา พลไชย        จ.กาฬสินธุ์         / ร้าน เบเกอรี่บรรจุภัณฑ์ จ.กาฬสินธุ์
2 น.ส.กันตินันท์ กุนาคำ    จ.เพชรบูรณ์       / ร้าน ต่าง ต่าง นานา จ.ชลบุรี
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 18  วันที่ 13 สิงหาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล
1 คุณธนพัฒน์ แสงปัน                    จ.เชียงใหม่ 
2 คุณแสงเดือน งามขุนทด               จ.นครราชสีมา 
3 คุณนาวิญญ์ พิมพ์สาร                   จ.เพชรบูรณ์ 
4 คุณนงลักษณ์ แม่นมั่น                  จ.ขอนแก่น 
5 คุณธนพล ใจมั่น                         จ.ลำปาง 
6 คุณจุฑารัตน์ ราวงค์                     จ.ชลบุรี 
7 คุณศศเดช เดชอัคราช                 จ.นนทบุรี 
8 คุณอรุณรัตน์ สงไพสน                 จ.ร้อยเอ็ด 
9 คุณอรพรรณ มีใจรักษ์                  จ.เชียงใหม่ 
10 คุณสมยศ สามโพธิ์ศรี                จ.นนทบุรี  
11 คุณฐาปนีย์ ศรีสุวรรณวิเชียร         จ.สงขลา 
12 คุณพูลศรี วงศ์สยาม                  จ.ลพบุรี  
รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท

1 คุณอดิสร ชนะภู                                 / ร้าน วันชาติบรรจุภัณฑ์ จ.กรุงเทพฯ

2. คุณสิริ จงอ่อนภลวง                           / บจก. ฮ.เซลล์(2015) นครราชสีมา จ. นครราชสีมา

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 17  วันที่ 6 สิงหาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  12 รางวัล

1 คุณผดุง มหาวรรณ                     จ.เชียงใหม่ 

2 คุณสลักจิตร นวมเอียม                กรุงเทพฯ 

3 คุณสุวรรณา จรุงศิรวัฒน์              จ.หนองคาย 

4 คุณปุญชญา เกษมสินโสภณ         จ.เชียงใหม่  

5 คุณอารีย์ เวียดด้วง                     จ.กระบี่ 

6 คุณจุฑามาศ ชมบุญ                   จ.เชียงใหม่ 

7 คุณวิไล ฤาชา                          จ.ลำปาง 

8 คุณยุวดี มีธรรม                         จ.สุราษฎร์ธานี 

9 คุณอรวรรณ บัวล้อม                   จ.เพชรบุรี

10 คุณนันทิดา สายโสดา              จ.จันทบุรี  

11 คุณสุระพล รังกุดเรือ                จ.ร้อยเอ็ด 

12 คุณณริชา พิณนุมาศ                จ.นครศรีธรรมราช  

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณสายผ่าน แซ่ลี้ จ. เชียงราย                  / ร้าน เชียงรายบรรจุภัณฑ์ จ.เชียงราย   
          
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 16  วันที่ 30 กรกฎาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณมธุรส ใจคำวัง                       จ.ลำปาง 
2 คุณสุภาพร พิมล                        จ.ขอนแก่น 
3 คุณประนอม สยามล                    จ.ลพบุรี 
4 คุณศรีลอม อ๋อมใจกาศ                จ.ลำพูน 
5 คุณวิทยา หอมรื่น                       จ.อ่างทอง 
6 คุณพลับพลึง ถาวรจักร                จ.ปทุมธานี 
7 คุณชุตินันท์ เมฆมณี                    จ.สิงห์บุรี 
8 คุณวิยะดา หล้ายอง                     จ.เชียงใหม่ 
9 คุณอารีวรรณ ทิมศรี                     จ.พิษณุโลก 
10 คุณกัญญาพัชร แก้วไทย             จ.ขอนแก่น  

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณธัญญลักษณ์ บุศย์แก้ว                        / ร้าน เพื่อนครัว จ.เชียงใหม่              
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 15  วันที่ 23 กรกฎาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณพนิดา อาจดวงดี                    จ.กาฬสินธุ์  
2 คุณสุนิดา สนับแน่น                     จ.เพชรบุรี 
3 คุณเกษิณีย์ ปิยะพงษ์                  จ.นครราชสีมา 
4 คุณสุดาพร จิตรกอบแก้ว              จ.ตรัง 
5 คุณณรงค์ วงศ์ษา                       จ.ลำพูน 
6 คุณลัลน์ลลิต พร้อมศักดิ์              กรุงเทพฯ 
7 คุณซิลมี  อายิ                           จ.นราธิวาส 
8 คุณรัตนา ลับเหลี่ยม                   จ.สุโขทัย 
9 จิราพร ไชยสุข                          จ.กระบี่  
10 คุณนริณี แม่นเมือง                   จ.อุทัยธานี 

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณธุมาวดี พงศ์กระพันธ์ จ.สงขลา             /  ร้าน บี.เค. เบเกอรี่ภัณฑ์ จ.สงขลา

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 14  วันที่ 16 กรกฎาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณวรชิต วิศวานุภาพ                  จ.สงขลา  
2 คุณเพชรี ขาวอ่อน                      จ.เชียงใหม่  
3 คุณจันทิพย์ สมทิพย์                   จ.ภูเก็ต 
4 คุณสุพรรณ์ บุญวงค์                    จ.เชียงราย 
5 คุณพิเชฐ พูนช่วย                       จ.สุราษฎร์ธานี 
6 คุณลัดดา ดวงคำอ้าย                  จ.เชียงใหม่ 
7 คุณวิไลวรรณ พูลกลิศรี                จ.จันทบุรี 
8 คุณกนกขวัญ จรัสจรูญพงศ์          จ.สุราษฎร์ธานี 
9 คุณดวงจันทร์ บุญยาง                 จ.เพชรบูรณ์  
10 คุณพิมพ์ปวีณ์  บุบผาวรรณา        จ.ชัยนาท

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณนูรีดา บากา  จ.ปัตตานี                    /  ร้านเรือนขวัญ จ.ปัตตานี
 
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 13  วันที่ 9 กรกฎาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ   จ.เชียงใหม่  
2 คุณเจริญชัย พนมหอม                 จ.นครราชสีมา  
3 คุณกัลยรัตน์ หนูทองแก้ว              จ.สงขลา  
4 คุณการ์ณยาภาส ศรีวรเจษฎีกุล       จ.ลำปาง 
5 คุณนวลสวาท สายหลี                  จ.กระบี่ 
6 คุณกณิศ จีนงาม                         จ.ตาก 
7 คุณอรุณรัตน์ เปาวะนา                  กรุงเทพฯ  
8 คุณทิพวรรณ อายะนันท์                จ.พิษณุโลก 
9 คุณทองใบ คำลือ                        จ.เชียงใหม่ 
10 คุณณัชพล ศิริสวัสดิ์                   จ.ขอนแก่น 

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณมรกต พรหมศิลป์  จ.สระแก้ว             / ร้านจิวกิ้มเฮง(อรัญ) 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 12  วันที่ 2 กรกฎาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณรวีวรรณ ปงกันมูล                   จ.เชียงราย 
2 คุณทัศนีย์ ทองวิจิตร์                    จ.ฉะเชิงเทรา  
3 คุณอติพร พิพัฒน์พงศานนท์          จ.สุรินทร์ 
4 คุณฉัตรมงคล บุญเกิด                  จ.เชียงใหม่ 
5 คุณณกนก ธนประเสริฐสุข             กรุงเทพฯ 
6 คุณดวงเดือน (ป้าอุ๊ด) พลเตชะ      จ.เชียงใหม่  
7 คุณธิติรัตน์ แห้วเพ็ชร                   จ.อุทัยธานี             
8 คุณเจริญ ศรีสุข                          จ.อ่างทอง 
9 คุณสวิตตา เกิดสังข์                     จ.สุราษฎร์ธานี 
10 คุณอิทธิกานต์ ทองเชตุ              จ. ปราจีนบุรี

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณอรวรรณ บูรณะพาณิชย์กิจ  จ.สงขลา   / บจก. อาณาจักรหาดใหญ่เบเกอรี่ จ.สงขลา 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 11  วันที่ 25 มิถุนายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณอนุชิต ธรรมวัชระ                   จ.ประทุมธานี  
2 คุณฐิติกาญจน์ ชาญสมร              จ.ลำปาง  
3 คุณธัตถะ แทนสวัสดิ์                   จ.ระยอง 
4 คุณศรัญญา เนียมเปียม                จ.เพชรบุรี 
5 คุณรุ่งนภา แจ่มสว่าง                   จ.สุโขทัย 
6 คุณสุขสววรค์ บุบผาวรรณา           จ.กำแพงเพชร   
7 คุณจือหมง แซ่โค้ว                     กรุงเทพฯ 
8 คุณโสภี เพชรรัตน์                      จ.พิจิตร 
9 คุณวิมลนันท์ โรจน์ธีรว                 จ.ศรีสะเกษ 
10 คุณรมย์ชลี เวชสุวรรณ               จ.สุราษฎร์ธานี 

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณจิราวุฒิ ศรีกันชัย        จ.ลำพูน          / บจก. นีโอเบเกอรี่ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ.ลำพูน 
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 10  วันที่  18 มิถุนายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณเอกชัย ตาใจธรรม                จ. ประจวบคิรีขันธ์  
2 คุณฮันนาน เงาะ                       จ.นราธิวาส  
3 คุณสาคร  ทองอ่วมใหญ่             กรุงเทพฯ
4 คุณกันยารัตน์ ธีระวัฒนศิริ            จ.ชลบุรี  
5 คุณพนิตตา เย็นภิญโญ               จ.ปราจีนบุรี
6 คุณสุภาพร อักษรนฤนาท            จ.ลำพูน  
7 คุณสรชัย มหาพรหม                  จ.กาฬสินธุ์  
8  คุณนิตยา สิทธิ                        จ.นนทบุรี  
9 คุณน้ำทิพย์ โพธิ์ทอง                 จ.อ่างทอง
10 คุณสุกิจ อิทธิอนันต์กุล             จ.ปทุมธานี 

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณจำรูญ อยู่ประจักษ์       จ.อุทัยธานี      /  ร้าน อุดมพานิช   จ.อุทัยธานี 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 9   วันที่  11 มิถุนายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณธารา ธาดาธีรพัฒน์                กรุงเทพฯ 
2 คุณประพันธ์ ชื่นชมกลิ่น               จ.ลพบุรี  
3 คุณวิสิษท์ ละโว้                         จ.เพชรบุรี  
4 คุณนิรันดร วิลามาศ                    จ.ชลบุรี  
5 คุณเพ็ญญารีย์ เลิศกุลดิลก           กรุงเทพฯ 
6 คุณปรียาสิริ ดีเลิศประดิษฐ์           จ.ระยอง   
7 คุณวราลี ศรีคล้าย                      จ.เชียงใหม่  
8  คุณเพ็ญนภา  แก่นนาคำ             จ.สมุทรปราการ 
9 คุณธัญรัตน์ เมืองจวง                  กรุงเทพฯ
10 คุณธนกร ศรีวรนันท์                  จ.นครปฐม  

รางวัลใหญ่ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2560 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 1 บาท และ ร้านค้า จำนวน 1 บาท
1 คุณบุญรอด บุตตะสอน    จ.ลพบุรี         /  ร้าน กิมกี่   จ.ลพบุรี 
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 8   วันที่  4 มิถุนายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  10 รางวัล
1 คุณณิชนันท์ ละงู                       จ. กระบี่
2 คุณยิ่งยศ ลัคนาชัยวงศ์               จ.สุราษฎร์ธานี
3 คุณปวีณา ธีระวรวงศ์                  จ.ราชบุรี  
4 คุณนันทวรรณ มากร                   จ.พิษณุโลก
5 คุณธัญชนิต สมบุญญา                จ.ลำพูน 
6 คุณอำพันธ์ ขมแสนยาธรรม          จ.ฉะเชิงเทรา
7 คุณชุติมา รอดเพราะบุญ              จ.ชลบุรี
8 คุณกฤษณะ วัฒนวิศักดิ์               จ.เพชรบูรณ์
9 คุณวาสนา ทองเก้า                    จ.อุทัยธานี
10 คุณพริมพิศา ยศเกตุ                 จ.ระยอง 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 7   วันที่  28 พฤษภาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณวิลาสินี พลพิทักษ์ชัย             จ.พิษณุโลก
2 คุณสุคนธ์ สมนึก                        จ.ชลบุรี  
3 คุณปาริชาติ มูลธิ                       จ.เชียงใหม่ 
4 คุณกมลชน กรดเสน                   จ.สุราษฎร์ธานี
5 คุณกมลลักษณ์ ลมลอยนาด         จ.เพชรบูรณ์ 
6 คุณอุไรรัตน์ โพธิ์ศรี                    จ.จันทบุรี
7 คุณแสงอรุณ ชัยมงคล                จ.นครราชสีมา
8 คุณสุพัตรา ศรไชย                     จ.อุบลราชธานี

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 6   วันที่  21 พฤษภาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณประยูร แก่นสุข                     จ.อุบลราชธานี
2 คุณวรรณา เกตตรง                    จ.พิษณุโลก
3 คุณหทัยรัตน์ บุญลาด                 จ.มหาสารคาม 
4 คุณดอกอ้อ ขำเจิม                     จ.เชียงใหม่
5 คุณนิตต์รดี วัฒนกรกิจเจริญ         จ.ราชบุรี  
6 คุณธนัชญา พรหมมา                  จ.ชลบุรี  
7 คุณสุพิชฌาย์ เขื่อนศรี                จ.ลำพูน
8 คุณกัลยา อภัยเพื่อน                  จ.กรุงเทพฯ

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5   วันที่  14 พฤษภาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณณัฐชิน พันธุ์ประเสริฐ             จ.เพชรบุรี  
2 คุณประเสริฐ ทิทอง                   จ.กรุงเทพฯ 
3 คุณจารวี อัครณี                        จ.เชียงใหม่  
4 คุณวรินทร สามิภักดิ์                  จ.ระยอง
5 คุณรุ่งฤทัย สิทธิวงศ์                  จ.ลำปาง 
6 คุณจุฑาทิพย์ ขันธ์สุวรรณ           จ.ลพบุรี 
7 คุณอุทุมพร จันทร์ศรีเจริญ          จ.เชียงใหม่ 
8 คุณธัญญา ทำสวน                    จ.สุโขทัย  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 4   วันที่  7 พฤษภาคม 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณชญาณี เก่งธัญกิจ                  จ.ระยอง  
2 คุณวิมล พรมแสง                       จ.ลพบุรี 
3 คุณวิศิษฏ์ ลิ้มเจริญวิริยะกุล           จ.ราชบุรี  
4 คุณอำนาจ พึ่งช้าง                      จ.เพชรบูรณ์  
5 คุณเสาวณี วาริยา                       จ.เชียงใหม่  
6 คุณพรรษพร เย็นประเสริฐ             จ.นนทบุรี  
7 คุณดวงเดือน ปวนบุญนำ              จ.ลำปาง 
8 คุณนุชสรา กิ่งแล                       จ.ขอนแก่น  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 3   วันที่  30 เมษายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 50 สตางค์           จำนวน  5 รางวัล
1 คุณสมจิตร สอนดอนไพร             จ.ชลบุรี 
2 คุณประยูร โสภากัน                    จ.อุดรธานี 
3 น.ส.สุภาภรณ์ แก้วกำพลกุล         กรุงเทพฯ 
4 คุณสัญญา พิมพ์ชื่น                    จ.ฉะเชิงเทรา  
5 คุณนครินทร์ ชีวินศิริวัฒน์             จ.ขอนแก่น 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2   วันที่  23 เมษายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก  50 สตางค์           จำนวน  5 รางวัล

1 คุณภคนันท์ ภิรมย์                      จ.มหาสารคาม  
2 คุณสโรชา สุจรีรักษ์                    จ.ราชบุรี 
3 คุณสินใจ ด้วยตั้งใจ                    จ.อุบลราชธานี 
4 คุณสุปรานี บุญคำ                      กรุงเทพฯ  
5 คุณเมตตา เตียประสงค์               จ.ชัยภูมิ
 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1   วันที่  16 เมษายน 2560   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก  50 สตางค์           จำนวน  5 รางวัล

1 คุณดนุสรณ์ เจ๊ะหล้อ                  จ.สุราษฎร์ธานี 
2 คุณอุไรวรรณ สมิทธิสมบูรณ์         กรุงเทพฯ 
3 คุณศิริวรรณ ภูทองนาค               จ.อุบลราชธานี  
4 คุณทศา ทองหมื่น                     จ.พิษณุโลก 
5 คุณพรปัญญา แพรสิน                จ.สุราษฎร์ธานี