News & Activities
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด  ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
“EPP มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์  เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วย  ในการนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้ร่วมถวายปัจจัยให้แก่พระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลสงฆ์ และมอบสินน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการอุทิศตนทำงานอีกด้วย