รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทย ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” วันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2559 > Eastern Polypack Company Limited
News & Activities
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP  แจกทองเป็นล้านทั่วไทย ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” วันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP  แจกทองเป็นล้านทั่วไทย ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย”
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน  2559

รางวัลที่ 1  สร้อยคอทองคำหนัก 20 บาท จำนวน 1 รางวัล  
ผู้โชคดี ได้แก่    คุณปวีณา แก้วหาวงค์   จ.สุโขทัย 

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท จำนวน 3 รางวัล
1. คุณธรรมรัตน์ ลอร์ชัว                 จ.สมุทรปราการ
2. คุณธัญญา แคนอินทร์              จ.นครราชสีมา
3. คุณอภิญญา ศรีจันทร์อ่อน         จ.ชลบุรี

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 15 รางวัล 
1.   คุณสมชัย คำดี                          จ.เพชรบุรี 
2.   คุณอัมพิกา ศรีไชย                     จ.ลำปาง
3.   คุณวินิจ จุลสาสนะ                     จ.ขอนแก่น
4.   คุณกันธิมา ธาตุเปลวทอง            จ.ชัยนาท 
5.   คุณภควัตร สมัญญา                   จ.สุรินทร์ 
6.   คุณเจ๊ะซง อาแว                        จ.ปัตตานี
7.   คุณดวงเดือน เรืองฤทธิ์               จ.ฉะเชิงเทรา 
8.   คุณธิชาพร ขันติพลขันธ์              จ.ร้อยเอ็ด
9.   คุณธันยนันทน์ ธนภพพวงแก้ว      จ.ชลบุรี
10. คุณศิริทิพย์ เสาวราคชไพบูลย์      จ.หนองคาย 
11. คุณรุจยา เทพรัตน์                     จ.ชุมพร
12. คุณนฤมนต์ เตจ๊ะฝั้น                   จ.เชียงใหม่ 
13. คุณยุพิน หลี่เหม                       จ.สุราษฎร์ธานี
14. คุณบุญศรี กันทะวงศ์                  จ.ลำพูน 
15. คุณเกรียงกมล พรมตุ่น               จ.พิษณุโลก 

***จับรางวัลครั้งที่ 26 รางวัลใหญ่ประจำเดือน กันยายน***
ประกาศผล วันที่ 25 กันยายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 26
1 คุณบุญธรรม ภูเขาทอง            จ.สุราษฎร์ราชธานี     / ร้านประสิทธิ์พานิช           จ.สุราษฎร์ราชธานี  
2 คุณวันพร แซ่แต้                   จ.ระยอง                   / บจก.พลาสติกบูรพา1999  จ.ชลบุรี
3  ด.ญ.รวันดา โพธิ์ถนอม          จ.ระยอง                  / ร้านตี๋ผลไม้ดอง               จ.ระยอง
4 คุณสุวรรณ เหมรานินทร์          จ.สุราษฎร์ธานี          / บจก.เรืองแสงเทรดดิ้ง       จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศผล วันที่ 25 กันยายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 26
1 คุณธัญญรัตน์ แก้วดี                  จ.ขอนแก่น  
2 คุณกรกนก กาบุตร                    จ.ลำพูน 
3 คุณภัทรธมนต์ จรรยา                 จ.ฉะเชิงเทรา  
4 คุณดาราณี ศรีสิทธินาม              จ.นนทบุรี 


ประกาศผล วันที่ ​18 กันยายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 25 

1 คุณนริสรา ศรีหลิง                       จ.ระยอง  
2 คุณสาธิต สมกาศ                        จ.ลำพูน 
3 คุณกนกกร แซ่ลือ                       จ.สุราษฎร์ธานี 
4 คุณวรรณิศา เพชรมาตศรี              จ.นครศรีธรรมราช 

ประกาศผล วันที่ 11 กันยายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 24 

1 คุณหานหอม เจริญรัตน์                  จ.สุรินทร์ 
2 คุณสาคร ระวะนราภานนท์              กรุงเทพฯ 
3 คุณอุไร เจริญวัย                          จ.พระนครศรีอยุธยา 
 4 คุณอำนวย สิทธิดารา                   จ.เชียงใหม่ 

ประกาศผล วันที่ 4 กันยายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 23 
1 คุณปิ่นแก้ว กิจจาคณารักษ์              จ.ลำปาง 
2 คุณทัศนาลัย ไพรเพชรศักดิ์             จ.ชลบุรี 
3 คุณทุมมา อุ้มบุญ                          จ.อุบลราชธานี  
 4 คุณธนโชค สงสุระ                        กรุงเทพฯ

***จับรางวัลครั้งที่ 22 รางวัลใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม*** 
ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 22  
1 คุณวิภา เครือรุ่ง                จ.อุบลราชธานี       /ร้านอึ้งเล้ง        จ. อุบลราชธานี         
2 คุณพงษ์เดช สุขเกษม      จ.เชียงใหม่             /บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่  
3 คุณปรณดา เมืองงาม        จ.สุรินทร์                /ร้าน ป.เจริญ      จ. สุรินทร์  
4 คุณนิมิตร์ สิงห์คำ              จ.ลำปาง               /ร้านรุ่งกิจ           จ.ลำปาง

ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 22  
1 คุณวรัณชญาน์  วิสุทธิแพทวี           จ.จันทบุรี  
2 คุณสัมฤทธิ์ พรหมมา                     จ.พิษณุโลก  
3 คุณชูเกียรติ พยัพศรี                      กรุงเทพฯ  
4 คุณสมฤดี เรืองอภิรักษ์                   จ.นครราชสีมา

ประกาศผล วันที่ 21  สิงหาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 21   
1 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สงวนวงศ์               จ.ลำพูน   
2 คุณชดาภร ศรีวิเชียร                    กรุงเทพฯ   
3 คุณสุมาลี เชิงหอม                      จ.ร้อยเอ็ด   
4 คุณจีรพงษ์ อภิบาลศรี                  จ.ระยอง  

ประกาศผล วันที่ 14  สิงหาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 20
1 คุณพรทิพย์ เหมือนมี                จ.พิษณุโลก   
2 คุณสมนึก ศรีสมนึก                  จ.ปทุมธานี  
3 คุณกิตติ วงศ์เมือง                   จ.นครศรีธรรมราช  
4 คุณอริสา บัวชุม                      จ.ลำปาง  

ประกาศผล วันที่ 7  สิงหาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 19 
  1 คุณชัยประสิทธิ์ พาลุกา           จ.ร้อยเอ็ด  
  2 คุณธนวัน กิตติกูลกิจ              จ.จันทรบุรี  
  3 คุณวิชัย ตั้งตระกูลวนิช           จ.สงขลา 
  4 คุณกมลวรรณ จินดารัตน์         จ.ราชบุรี

***จับรางวัลครั้งที่ 18 รางวัลใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม***  
ประกาศผล วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 18 
1 คุณเจนจิรา อ้อยป้อง         จ.ฉะเชิงเทรา  / ร้านซุ่นเฮงหลี                 จ.ฉะเชิงเทรา                  
2 คุณศุภิสรา สัญญากิจ        กรุงเทพฯ       / ร้านซุปเปอร์ชีป                จ.ภูเก็ต  
3 คุณภูมพิมพ์ สาโรจน์วนิช   กรุงเทพฯ       / ร้านNT Trader (ทรัพย์ภูริ)  กรุงเทพฯ  
4 คุณไชยวัฒน์ มุ่งสุข          จ.ภูเก็ต         / ร้านเอราวัณพลาสติก          จ.ภูเก็ต

ประกาศผล วันที่ 31 กรกฎาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 18
 1 คุณอำพันธ์ ขมแสนยาธรรม      จ.ระยอง 
 2 คุณลำพูล ไชยคาล                   จ.อุบลราชธานี 
 3 คุณธนิสสรณ์ อัครเกษมพัฒน์    จ.ปทุมธานี   
 4 คุณศรีประภา ไชยวิศ                 จ.สุราษฎร์ธานี 

ประกาศผล วันที่ 24 กรกฎาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 17
  1 ด.ญ. ภณิษา เทียมสุขสม        จ.นครราชสีมา
  2 คุณอริสรา ยมจินดา               จ.ระยอง
  3 คุณกัญรินทร์ เกิดนิมิตร           จ.เชียงใหม่
  4 คุณศิริรัตน์ ตันวรกุล               จ.ชลบุรี

ประกาศผล วันที่ 17 กรกฎาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 16
  1 คุณสุจิตรา  วรรณโส               จ.ภูเก็ต
  2 คุณพรรณี ชำนาญณรงค์        จ.ลำพูน  
  3 คุณประกาย สุขโต                 จ.อุทัยธานี  
  4 คุณรัตนา วรรณสอน              จ.เชียงใหม่

ประกาศผล วันที่ 10 กรกฎาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 15
  1 คุณชูเกียรติ วรรณสอน           จ.เชียงใหม่ 
  2 คุณทรงศักดิ์ วิโรจน์รัตน์         จ.กาฬสินธุ์ 
  3 คุณสุรชาติ ขันธ์สุวรรณ          จ.ลพบุรี  
  4 คุณพนิดา มั่งมี                    กรุงเทพฯ 

ประกาศผล วันที่ 3 กรกฎาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 14
  1 คุณจารุวรรณ พัวเพียร           จ.สมุทรปราการ 
  2 คุณจรวยพร แซ่ลี้                 จ.สุราษฏร์ธานี 
  3 คุณมานะ จันทร์ศรีเจริญ         จ.เชียงใหม่
  4 คุณอุไร สามิภักดิ์                 จ.ระยอง 


***จับรางวัลครั้งที่ 13 รางวัลใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน***                                                                       
ประกาศผล วันที่ 26 มิถุนายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 13

 1 คุณหฤทัย ธรรมรัตน์            กรุงเทพฯ  / ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองแกรนด์  จ.จันทบุรี                

 2 คุณนิธินันท์ นันทน์ธนวรา      จ.ราชบุรี  / ร้านเตือนใจบรรจุภัณฑ์พลาสติก  จ.ราชบุรี
  3 คุณเพ็ญทิพา แซ่ทั้ง            จ.ชลบุรี   / ร้านวิน วิน ชลบุรี                     จ.ชลบุรี
  4 คุณเตือนใจ ศรีช่วยชนม์       จ.ราชบุรี  / ร้านถุงพัฒนา                          จ.ราชบุรี

ประกาศผล วันที่ 26  มิถุนายน  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 13
  1 คุณณัฐณิชา ดำเนินสวัสดิ์        จ.ลำปาง 
  2 คุณพิษณุ เอี่ยมยอด               จ.สมุทรปราการ 
  3 คุณอรสุดา วิสุทธิ์จินดา           จ.สงขลา
  4 คุณฉัตรวิไล มธุระ               จ.สุโขทัย

ประกาศผล วันที่ 19  มิถุนายน  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 12
  1 คุณวรวงศ์ เนียมกัน                     จ.บุรีรัมย์
  2 คุณจันทร์แรม โพธิพุทธประสิทธิ์    จ.ราชบุรี
  3 คุณณกมลภณธภนวช์ วีระพงษ์      จ.เพชรบูรณ์
  4 คุณวิไลวรรณ ศุทธาดิศัย              จ.อ่างทอง

ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 11
  1 ด.ญ. สุกัลยา จันทรจำนง            จ.อุบลราชธานี
  2 คุณณัฐชยา สุรีย์พันธ์                 กรุงเทพฯ
  3 คุณมาลี เอมโกวิทย์                  จ.ชลบุรี  
  4 คุณธัญรัตน์ พลูเขตวิทย์             จ.เชียงใหม่

ประกาศผล วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 10
  1 ด.ญ. พิมพ์นารา คันธิวิวรณ์           จ.ปราจีนบุรี  
  2 คุณจุฬาลักษณ์ ถาชินเลิศ             จ.ศรีสะเกษ
  3 คุณสันติ วงษ์พานิช                     จ.นครปฐม  
  4 คุณอภิญญานันท์ ธัญพิสิษฐโชติ     จ.พิษณุโลก

***จับรางวัลครั้งที่ 9 รางวัลใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม***
ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 9
  1 คุณณิชารีย์ บุญศรี            จ.หนองคาย   /  ร้านพรศิริ            จ.หนองคาย
  2 คุณวนิดา ปิ่นแก้ว             จ.บึงกาฬ      /   ร้านเจ้เงาะ           จ.อุดรธานี
  3 คุณเสาวภา เดชรักษา       จ.ร้อยเอ็ด      /   ร้านทวี ชาไข่มุก   จ.ร้อยเอ็ด
  4 คุณอรปภา หวังหมู่กลาง    จ.ขอนแก่น    /   ร้าน T & T          จ.ขอนแก่น

ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 9
  1 คุณจารุวรรณ ใจงิ้วคำ             จ.เชียงใหม่  
  2 คุณมาลัย แก้วทอง                จ.เพชรบุรี   
  3 คุณวิเจน วนพฤกษาศิลป์         จ.ลำพูน
  4 ด.ช. พงศ์ภัค ประดิษฐ์วิริยะกุล  จ.กระบี่

ประกาศผล วันที่ 22 พฤษภาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 8
  1 คุณปพิชญา  อภิชาตบุตร         กรุงเทพฯ
  2 คุณสมชาย บุตรลักษณ์            จ.สุรินทร์
  3 คุณธนาภา โคตรบุญครอง        จ.กาฬสินธุ์
  4 คุณอุบล โต๊ะเหม                   จ.ภูเก็ต

ประกาศผล วันที่ 15 พฤษภาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 7
  1 คุณรุ่งจิต พิทักษ์นรากร            จ.มหาสารคาม
  2 คุณชญาภา พลอยเหลือง         จ.มหาสารคาม
  3 คุณจันทร์พร พาลิก                 กรุงเทพฯ
  4 คุณวาธิณี สุขุประการ              จ.พิษณุโลก

ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 6
  1 คุณสวาท พันธุ์ชนะ               จ.นครศรีธรรมราช   
  2 คุณสมชาติ ทองไทร             จ.ราชบุรี  
  3  คุณจิรารัตน์ ไชยบุญเรือง      จ.ชลบุรี  
  4 คุณพิชญา ถนอมดี               จ.นครราชสีมา   

ประกาศผล วันที่ 1 พฤษภาคม  2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 5
  1 คุณชนุดม สัตย์ซื่อ                จ.สงขลา  
  2 คุณพัชรพร นพเก้า                จ.ชลบุรี  
  3 คุณศิณะพงศ์ สุรินทอง           จ.พะเยา  
  4 คุณธนพร เพ็ชรงาม               จ.พิจิตร  


***จับรางวัลครั้งที่ 4 รางวัลใหญ่ประจำเดือนเมษายน***
ประกาศผล วันที่ 24 เมษายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท(ผู้ซื้อบรรจุภัณฑ์ 1 บาท/ ร้านค้า 1 บาท)  ผู้โชคดี จำนวน 4 เส้น และร้านค้า จำนวน 4 เส้นเพื่อ สัปดาห์ที่ 4
  1 คุณธนยศ มิ่งชัย                 จ.เชียงใหม่         / ร้านถุงทอง                           จ.เชียงใหม่
  2 คุณกิตติพงศ์ จังมานะกุล      จ.สุราษฏร์ธานี     / ร้านตุ๊กติ๊ก ชานมไข่มุก             จ.สุราษฏร์ธานี
  3  คุณมัตติกา ขัดสี                จ.ลำปาง            / ร้านนครกิโล                          จ.ลำปาง
  4 คุณอัจฉราภรณ์  ทับเที่ยง     กรุงเทพฯ           / บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด   กรุงเทพฯ

ประกาศผล วันที่ 24 เมษายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 4  
 1 คุณบุปผา จันทร์นวล                           จ.เชียงใหม่  
 2 คุณวุฒิพงษ์ ดวงแก้ว (บ้านแม่กาแฟสด)  จ.ขอนแก่น  
 3 คุณ ดอกรัก แอบจะบก                        จ.นครราชสีมา  
 4 คุณภัคฑีมา ฐิติณัฐนนท์                       จ.ลำปาง  

ประกาศผล วันที่ 17 เมษายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 3
  1 คุณอัจฉริยา  ใสแจ่ม          จ.ปทุมธานี  
  2 คุณสุเทพ คอนพิรุน           จ.ชุมพร  
  3 คุณพิกุลแก้ว นิ่มวร            จ.ลำพูน  
  4 คุณไชยวัฒน์  มโนนัย        จ.พิษณุโลก
 

ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 2
  1 คุณยศศักดิ์ ยศนันท์           จ.อุทัยธานี  
  2 คุณสุทธินันท์ ตันชวลิต       จ.ขอนแก่น  
  3 คุณวัชรี บุตรอด                จ.เลย  
  4 คุณธมน ลิ้มปัญญาเลิศ       จ.ลพบุรี  

ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2559 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์จำนวน 4 เส้น เพื่อ สัปดาห์ที่ 1
  1 คุณสุนัน ยศโชติ                  จ.ฉะเชิงเทรา 
  2 คุณสุจิตตา ศรีสารัตน์            จ.เชียงใหม่ 
  3 คุณศรีนวล สารติเกษม          จ.สุราษฏร์ธานี 
  4 คุณประเสริฐ ประสาท            จ.สุโขทัย